Уротелиален карцином: Ердафитиниб успешно във фаза II

заден план

Промените в гена, кодиращ рецептора на фибробластен растежен фактор (FGFR), са често срещани при уротелиален карцином и могат да бъдат свързани с по-ниска чувствителност към имунни интервенции. Ердафитиниб, инхибитор на тирозин киназа на FGFR1–4, демонстрира антитуморна активност в предклинични модели и във фаза I проучване при пациенти с промени в FGFR.

Поставяне на цели

Научен екип, ръководен от д-р. Йохан Лорио от Института на Гюстав Руси и Университета Париж-Сакла във Вилежуф, Франция, изследва ефикасността и безопасността на Erdafitinib при пациенти с уротелиален карцином като част от отворено, многоцентрово проучване от фаза II [1].

методология

Това проучване включва пациенти с локално напреднал и невъзстановим или метастатичен уротелиален рак с предварително определени промени в FGFR. Всички пациенти са имали прогресиращо заболяване по време или след поне една химиотерапия или в рамките на дванадесет месеца от неоадювантна или адювантна химиотерапия. Предварителна имунотерапия беше разрешена.

Първоначално пациентите бяха разпределени на случаен принцип в проучвателното рамо на фазата на избор на дозата. Една група е получавала ердафитиниб като интермитентна, друга група като продължителна терапия. Въз основа на междинен анализ е избрана непрекъсната терапия с начална доза от 8 mg на ден за по-нататъшния ход на проучването. Планирано е фармакодинамично контролирано увеличение на дозата до 9 mg.

Първичната крайна точка беше обективната степен на отговор. Важни вторични крайни точки бяха преживяемостта без прогресия, продължителността на отговора и общата преживяемост.

Резултати

Във втората фаза на проучване с непрекъсната терапия общо 99 пациенти са получавали Erdafitinib за медиана от пет цикъла. От тези пациенти 43% са получили поне два предходни курса на лечение, 79% са имали висцерални метастази и 53% са имали креатининов клирънс под 60 ml в минута.

Степента на потвърден отговор на терапията с ердафитиниб е била 40%. 3% от всички пациенти показват пълен и 37% частичен отговор. За 22-те пациенти, които преди това са получавали имунотерапия, степента на потвърден отговор е 59%. Средната преживяемост без прогресия е 5,5 месеца, а средната обща преживяемост е 13,8 месеца.

При 46% от пациентите се съобщава за нежелани събития, свързани с лечението от степен 3 или по-висока, главно чрез коригиране на дозата. 13% от пациентите са прекратили лечението поради нежелани събития. Няма смъртни случаи, свързани с лечението.

Заключение

Авторите на изследването заключават, че употребата на ердафитиниб е свързана с обективен туморен отговор при 40% от пациентите с локално напреднал и нерезектабилен или метастатичен уротелиален рак с промени в FGFR и предварително лечение. При почти половината от пациентите се съобщава за нежелани събития, свързани с степен 3 или по-висока.

Изследването е регистрирано в ClinicalTrials.gov под номер NCT02365597 и е финансирано от Janssen Research and Development.

!-- GDPR -->